Organisationsutveckling

Hur får man en organisation att möta omvärldens krav? Hur skapar man en organisationskultur som stödjer de värden man valt som viktiga? Hur skapar man en säker arbetsplats? Har vi rätt förutsättningar för att skapa en högpresterande och konkurrenskraftig organisation?

Psykologpartners Organisation och ledarskap  erbjuder hjälp gällande flera aspekter av organisationsutveckling – från analys och kartläggning till implementering. Vi har erfarenhet av organisationsutveckling inom kommun, landsting, statliga myndigheter och privata företag i varierande storlek. Uppdrag vi utfört har handlat om allt från sammanslagningar, visions- och värderingsarbete till arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Vårt arbetssätt grundar sig i modern inlärningspsykologi (OBM – Organizational Behavior Management) och systemteori för att möta organisationer på flera nivåer samtidigt i syfte att främja beteenden som leder till varaktig förändring och förbättring. För att åstadkomma detta krävs involvering av både ledning och medarbetare för att skapa en gemensam förståelse för det förändrings- eller utvecklingsarbete som ska genomföras. Genomförande och implementering handlar sedan om att systematiskt förstärka dessa förändringar. Vår erfarenhet visar att denna typ av organisationsutveckling och arbetssätt skapar en lärande och hållbar organisationskultur och en mer effektiv organisation.

Vi erbjuder också tjänster där vi stöttar chefer, ledningsgrupper och förändringsledare i att genomföra organisatoriska utvecklingsprojekt. En process som ofta också sker parallellt med ett storgruppsbaserad organisationsutvecklingsarbete.

Beteendebaserad säkerhet (BBS) är en uppsättning vetenskapliga metoder som har beteendet i fokus. BBS är till för att hjälpa chefer och medarbetare att skapa en kultur med fokus på medarbetarnas egna vilja och motivation att bete sig säkert. BBS tar hänsyn till varför människor gör som de gör och inte som de blivit tillsagda.

BBS innebär mer än att bara förändra medarbetares beteenden. Det innebär att identifiera barriärer för säkra beteenden samt designa och implementera en strategi för att säkerställa att arbetsmiljö, rutiner och policys stödjer säkra beteendevanor. Det handlar också om att leda verksamheten på ett sådant sätt att säkerhet prioriteras lika mycket som exempelvis produktion och kundservice.

Vi på Psykologpartners förstår inlärningspsykologi och på vilket sätt konsekvenser kan användas för att skapa motivation kring förbättrad säkerhet. Dessutom förstår vi att den mest effektiva konsekvensen för att förstärka beteenden är positiv förstärkning. Det är den som driver vad vi vanligen kallar egen fri vilja, eller motivation. Tyvärr är denna typ av förstärkning ofta missförstådd och förenklad. Att säga ”bra jobbat” eller att ge en klapp på ryggen räcker sällan för att få till en beteendeförändring. Genom att analysera och kartlägga verksamhetens konsekvenser – inklusive de som återfinns i skyddsutrustning, processer, policys, ledarskap och kultur – hjälper vi våra kunder att strukturera om bland konsekvenser. Detta leder till att säkra beteenden – att välja att bete sig säkert – blir det självklara valet. En stor del av vårt arbete med BBS är att hjälpa verksamheten att upptäcka och tillsätta positivt förstärkande konsekvenser som leder till att medarbetare skapar säkra vanor. Säkra vanor innebär att människor utför det rätta, säkra beteendet, varje gång, utan att ens tänka på det.